Countries:
Prostota, jakość i elegan­cja,
po prostu szafki ATEPAA®

Zobacz Reali­za­cje
tekkst
Zmienia­my zwykłe szafki metalowe
w stylowe meble do szatni

Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek
tekkst
Szafki ubranio­we Kilii Lux
coś dla wymaga­ją­cych

Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek
Szafki ubranio­we na indywi­du­al­ne zamówie­nia
Lubimy wyzwania

Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek
Meble do recepcji i fit baru
Nowocze­sność i optymal­na cena

Zobacz Reali­za­cjeOferta Szafek
Szafki depozy­to­we. Kompak­to­wy rozmiar
oraz funkcjo­nal­ność w najlep­szym stylu

zobacz reali­za­cję oferta szafek

Projek­tu­je­my, produ­ku­je­my oraz insta­lu­je­my

Szafki ubraniowe oraz meble fitness

Jesteśmy eksper­ta­mi od tworze­nia z jednej strony funkcjo­nal­nych, a z drugiej nowocze­snych przestrze­ni. Dlatego w naszej ofercie znajdą Państwo wyposa­że­nie, takie jak szafki ubranio­we do siłowni, klubu fitness, basenu czy innych obiektów rekre­acyj­nych. Propo­nu­je­my również meble dosto­so­wa­ne do szatni i wnętrz hotelo­wych.

Wycho­dzi­my na przeciw oczeki­wa­niom Klientów – projek­tu­je­my szafki ubranio­we i pracow­ni­cze zgodnie z ich wymaga­nia­mi, dosto­so­wu­jąc się do wymagań danej przestrze­ni, wielko­ści czy układu mebli. Funkcjo­nal­ność naszego wyposa­że­nia zagwa­ran­to­wa­na jest również przez przemy­śla­ny, fachowy montaż dokony­wa­ny przez ekipę doświad­czo­nych fachow­ców.

ZOBACZ NASZE REALIZACJEZOBACZ JAK PROJEKTUJEMY

Katalog produktów

Darmowy katalog produk­tów wysłany pocztą to coś czego potrze­bu­jesz? Nie ma sprawy, przygo­tu­je­my przesył­kę a kurier dostar­czy go do drzwi.


Cennik szafek oraz pozostałych mebli

ATEPAA to jakość za rozsądną cenę. To fakt. Oczywi­ście zrobimy wszystko, aby dostar­czyć Ci możliwie najwię­cej infor­ma­cji.

Darmowy projekt i wizualizacja 3D

Uwiel­bia­my Tworzyć i pomagać Wam w projek­to­wa­niu. Staramy się, aby reali­za­cja była wierną kopią naszej wizuali­za­cji.

Tworzymy wspaniałe meble dla wyjątkowych klientów

ATEPAA to nie tylko szafki, ale również meble do recepcji, ławki, sofy a nawet indywi­du­al­nie projek­to­wa­ne ramy luster czy oświe­tle­nie. Ciekawy projekt, zakła­da­ją­cy optymal­ne koszty, jest dla nas podstawą do każdej produk­cji mebli na zamówie­nie.

ZOBACZ NASZE REALIZACJEZOBACZ OFERTĘ GENERALNE WYKONAWSTWO

Nasze produkty dostarczamy oraz instalujemy w całej Polsce

Poniżej prezen­tu­je­my produkty oraz ofertę dedyko­wa­ną inwesto­rom w branży fitness. Szafki ubranio­we, ławki do szatni, recepcja oraz meble na indywi­du­al­ne zamówie­nie.

Linie produktowe

  • Wszyst­kie
  • Szatnia
  • MEBLE DO KLUBU FITNESS
  • Zamki do szafek
szafki ubraniowe do szatni

Ubraniowe szafki metalowe

Szafki metalowe do szatni na cokole, ławce i nóżkach. Wybór należy do Ciebie.

zobacz

Linia LOKSA™

Nowoczesne szafki ubraniowe

Nowość i zarazem nasz hit sprze­da­żo­wy. Jakość i specja­li­stycz­ny lakier podkre­śla­ją­cy nieba­ga­tel­ny design. 

zobacz

Linia LOKSA™ Industrial

Szafki ubraniowe ARTA

Linia Hybry­do­wa to szafki ubranio­we wykorzy­stu­ją­ce stalowy korpus oraz front wykonany z płyty lamino­wa­nej.

zobacz

Linia ARTA™

Szafki ubraniowe

Nasza druga linia hybry­do­wa. Szafki ubranio­we z frontami mdf. Rozwią­za­niem premium, czyli wysoka jakość w optymal­nej cenie.

zobacz

Linia KILII™

Szafki HPL Basenowe

Szafki wykonane z HPL przezna­czo­ne do stref mokrych. Rozwią­za­nie dedyko­wa­ne na basen, do spa. 

zobacz

Linia HEBE™

Recepcja, Fit Bar oraz inne meble

Sala fitness, pomiesz­cze­nie dla pracow­ni­ków lub kreatyw­ne meble na siłownię. Lubimy wyzwania. 

zobacz

Meble do klubu fitness

lawki_pufy_do_szatni_atepaa

Ławki do szatni

Szatnia do nie tylko szafki ale również ławki, pufy i inne meble dodające funkcjo­nal­no­ści i stylu. 

zobacz

Ławki do szatni

Zamki do szafek

Zamki na kod oraz kartę do szafek 

zobacz

Zamki do szafek

FIBO 2019

FIBO 2019 to były wspania­łe 4 dni.
Dzięku­je­my wszyst­kim, którzy nas tak licznie odwie­dzi­li. 
To była wielka przyjem­ność spotkać się Wami.
Do zobacze­nia w przyszłym roku. 

Zobacz co u nas słychać

Nasz nowy projekt — produkcja mebli hotelowych i restauracyjnych Dodane18 lipca 2019 

Wyposa­ży­my komplek­so­wo obiekt restau­ra­cyj­no-hotelowy w Gdańsku.

Zobacz więcej 

Meble do klubu fitness i siłowni w Zabrzu - ATEPAA®

Minimalistyczne i eleganckie szafki ubraniowe w Reshape Dodane18 stycznia 2019 

Projekt charak­te­ry­zu­je się niezwy­kle prostą formą oraz dbało­ścią o każdy detal.

Zobacz więcej 

Projekt w Dubaju, w największym centrum handlowym. Dodane29 grudnia 2018 

Nasz pierwszy projekt w tym niezwy­kłym mieście. Pierwszy i od razu w tak rozpo­zna­wal­nym miejscu…

Zobacz więcej 

Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM
Produ­ku­je­my i projek­tu­je­my w Polsce.
Pracu­je­my dla klientów global­nie.